تاریخ ارسال : ۹۳/۱۰/۳۰محققان دانشگاه «سوری» انگلیس می گویند: اگر نمی توانید شماره ای را به یاد آورید چشم های خود را ببندید؛ زیرا این کار موجب تقویت فراخوانی مطالب از مغز می شود.
تصور می شود که بستن چشم ها قدرت لازم مغزی را برای بیاد آوردن مطالب ایجاد می کند. روانشناسان دانشگاه سوری در یک مطالعه این موضوع را مورد بررسی قرار دادند؛ آنها به گروهی از مردان و زنان یک سری فیلم های کوتاه نشان دادند و بعد سوال هایی در رابطه با آنچه دیده بودند از آنها پرسیدند.نیمی از این افراد با چشم بسته و نیم دیگر با چشم باز به سوال ها پاسخ دادند.
این مطالعه نشان داد که ۴۸ درصد پاسخ های افرادی که با چشم باز به سوال ها جواب داده بودند و ۷۱ درصد پاسخ های افرادی که با چشم بسته به سوال ها پاسخ داده بودند، درست بود.
محققان متوجه شدند که بستن چشم ها فراخوانی همه مطالبی که شنیده یا دیده می شود را افزایش می دهد.


ارسال دیدگاه