تاریخ ارسال : ۹۲/۰۹/۲۲


رمز موفقیت ۲ کلمه است : تصمیم درست. رمز گرفتن تصمیم درست ۱ کلمه است : تجربه. رمز کسب تجربه ۲ کلمه است : تصمیم نادرست. پس دنبال این نباشیم نتیجه همه کارهایمان درست باشد اشتباه مال ماست . مایی که مانند مردگان بی تحرک نیستیم

[ditty_news_ticker id=”469″]


ارسال دیدگاه