تاریخ ارسال : ۹۳/۱۲/۲۵دکتر حمید یعقوبی در گفتگو با مهر یکی از برنامه های مراکز مشاوره در سال آینده راتربیت روانشناسان و مشاوران شاغل در مراکز مشاوره دانشگاه ها اعلام کرد.
وی افزود: برخی از روانشناسان و مشاورانی که در مراکز مشاوره مشغول فعالیت هستند از سازمان نظام روانشناسی مجوز داشته و برخی هم مدارک مورد تایید وزارت علوم را دارند اما کار کردن با مسایل دانشجویی ویژگی خاص خود را می طلبد.

رئیس مرکز مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان افزود: ما به دنبال آن هستیم که مسایل و مشکلات زندگی دانشجویی را به مشاوران آموزش دهیم تا روش های درمانی موثرتری داشته باشند. ما یک روانشناس عام نمی خواهیم بلکه یک روانشناس می خواهیم که نسخه های ویژه برای مشکلات دانشجویان داشته باشد.


ارسال دیدگاه