تاریخ ارسال : ۹۳/۱۱/۲۶بخشی از رفتارهای انسان به عنوان رفتارهای نوعدوستی شناخته می‌شود که ریشه در ویژگی پیوندجویی و برتری‌خواهی او دارد؛ بسیاری از متخصصان این رفتارها را به عنوان رفتارهای سودمند اجتماعی می‌شناسند.

ریشه این رفتارها در بخشی از ساختار پردازش هیجانی مغز است که امروز به آن مغز اجتماعی هم گفته می‌شود.

از جمله نمودهای رفتارهای نوعدوستانه، رفتارهای مبتنی بر ایثار، شهادت و بیان اتحاد با سایر افراد جامعه به صورت نمایش عمومی است.

یکی از سمبل‌های این حضور در مراسم‌ عمومی به مناسبت‌های خاص است که هدف از آنها نشان دادن همبستگی اجتماعی عمومی از طرف عده‌ای از مردم به کل جمعیت جامعه و سایر جوامع بشری است.

جشن‌های ملی، مذهبی و گردهمایی‌های بزرگ اجتماعی نقش مؤثری در تقویت رفتارهای سودمند اجتماعی و حفظ آن در طول زمان‌های مختلف دارد. رفتارهای سودمند اجتماعی تقویت‌کننده فرهنگ، ارزش و هنجارهای جامعه به شمار می‌روند.


ارسال دیدگاه